90 (212) 210 10 10

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç: Madde 1.

Bu Yönergenin amacı, Nişantaşı Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Öğrenci Konseyinin seçim ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2.
Bu Yönerge: Nişantaşı Üniversitesi’ndeki Hazırlık, Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak:

Madde 3.
Bu Yönerge 20.09.2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile 24.10.2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları, Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4.
Bu Yönergede geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.a. Öğrenci Konseyi: Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
b. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, meslek yüksekokulu, yüksekokul veya enstitülerdeki her bir Bölümün/Programın/Anabilim Dalının/Anasanat Dalının öğrencilerinin, kendilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtikleri öğrenciyi,
c. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Fakülte, meslek yüksekokulu, yüksekokul veya enstitülerdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
Sayfa 2/13
d. Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki program öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokulu/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtikleri öğrenciyi,
e. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
f. Öğrenci Konseyi Kurultayı: Nişantaşı Üniversitesi fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,
g. Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayında gündem maddelerinin bu yönergeye ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,
h. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci Konseyinin yönetim organını,
i. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci Konseyinin denetleme organını,
j. Öğrenci Konseyi Başkanı: Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun başkanını ifade eder.

2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu Yönerge için de geçerlidir.

İKİNCİ KISIM

Öğrenci Konseyi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar:

Madde 5.
Seçim Kurulu Üniversitenin akademik ve idari personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilecek, Başkan dahil üç kişiden oluşur. Seçim Kurulu Başkanı, gerekli gördüğünde idari ve akademik birimlerden uzman ve danışman görevlendirebilir. Seçim Kurulu iki yılda bir Ekim ayı içerisinde Öğrenci Konseyi seçim takvimini belirleyerek ilan eder. Seçimler en geç Kasım ayında yapılır. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o döneme ilişkin temsilci seçilmemiş olur.
Gerektiğinde dekanlık, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürlükleri ile işbirliği halinde çalışan Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Seçim yönteminin belirlenmesi,
b. Seçimlerin yönergeye, seçim kurulu kararlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
c. Seçimlerin güvenlik içinde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması,
d. Seçim duyurularının yapılması, e. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı seçim sorumlularının belirlenmesi ve görevlendirilmesi,
f. Adayların, adaylığa uygun olup olmadıklarının incelenerek, uygun olan adayların ilan edilmesi, adaylar ve seçimlerle ilgili yapılan itirazların karara bağlanması,

Aday öğrenciler, seçim takviminde belirlenen süre içinde yazılı olarak ilgili bölüme başvurarak, adaylıklarını ilan ederler. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. Seçimler, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, her Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı için ayrı ayrı hazırlanan seçmen listeleri esas alınarak gizli oyla yapılır. Seçim Kurulu seçim sonuçlarını ilan eder.

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler:

Madde 6.
Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a. İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması, (çift anadal Program/Bölümlerine kayıtlı öğrenciler çift anadal yaptıkları Program/Bölümlerde aday olamazlar),
b. Genel not ortalamasının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için en az 2.80 olması
c. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
d. Disiplin cezası almamış olması ve adli sicilinin temiz olması,
e. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
f. Normal öğrenim süresini aşmamış olması.

Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler çift anadal yaptıkları Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencileri destek sınıfında öğrenci temsilciliğine aday olamazlar.
Öğrenci temsilciliği ve buna bağlı görevler, takip eden ikinci akademik yılın seçim sonuçlarının açıklanmasına kadar devam eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Organları

Öğrenci Konseyi Organları:

Madde 7.
Öğrenci Konseyi Organları, “Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci Temsilcisi”, “Bölüm /Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu”, “Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul/ Enstitü Öğrenci Temsilcisi”, “Öğrenci Konseyi Genel Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu” ve “Öğrenci Konseyi Başkanı’ndan oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi Seçimi:

Madde 8.
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin
a. Fakülte veya yüksekokulundaki her bir Bölüm,
b. Meslek yüksekokullarındaki her bir Program,
c. Enstitülerdeki her bir Anabilim Dalı/Anasanat Dalı, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.
(2) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin sonuçlanabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalında kayıtlı öğrencilerin en az %60'ının, birinci turdaki oyların üzerine birikimli olarak yapılacak ikinci tur oylamada ise en az %50'sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim sonuçlanmaz ise birikimli olarak yapılacak üçüncü tur oylamada katılma yüzdesi şartı aranmaz.
(3) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Öğrenci Temsilcisinin Görevleri:

Madde 9.
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a. Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
b. Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
c. Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerini temsil etmek,
d. Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Bölümdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyine ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
e. Kendi Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
f. Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,
g. Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
h. Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalının akademik toplantılarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Temsilcileri Kurulu

Öğrenci Temsilcileri Kurulu:

Madde 10.
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Üniversitenin
a. Fakülte veya yüksekokulundaki Bölüm,
b. Meslek yüksekokullarındaki Program,
c. Enstitülerdeki anabilim dalı/anasanat dalı,

(2) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

Öğrenci Temsilcileri Kurulunun Görevleri:
Madde 11.
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:
a. Öğrenci Konseyinin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,
b. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
c. Bulundukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,
d. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
e. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
f. Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi:

Madde 12.
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin
a. Fakülte veya yüksekokullarındaki Bölüm,
b. Meslek yüksekokullarındaki Program,
c. Enstitülerindeki, anabilim veya Anasanat dalı, öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı bulunan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul veya enstitünün, var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci temsilcisi, söz konusu Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yükseokul/Enstitünün temsilcisi olarak görev yapar.
(2) Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu, yüksekokul veya enstitüde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, meslek yüksekokulu, yüksekokul veya enstitü öğrenci temsilciliğine, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu, yüksekokul veya enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Öğrenci Temsilcisinin Görevleri:

Madde 13.
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:
a. Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
b. Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,
c. Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
d. Bulunduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
e. Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
f. Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
g. Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu:

Madde 14.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Görevleri:

Madde 15.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
a. Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,
b. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
c. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
d. Öğrenci Konseyinin ve Üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
e. Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu:

Madde 16.
Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulunun Görevleri:

Madde 17.
Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:
a. Öğrenci Konseyi Kurultayında gündemi yürütmek,
b. Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,
c. Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
d. Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek.
e. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu:

Madde 18.
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna karşı sorumludur.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri:

Madde 19.
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
b. Üniversitedeki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
c. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere Üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,
d. Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,
e. Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,
f. Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
g. Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,
h. Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitede duyurmak ve izlemek,
i. Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak,

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu:

Madde 20.
Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun Görevleri:

Madde 21.
Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu Yönerge hükümlerine, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

b. Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Başkanı

Öğrenci Konseyi Başkanı:

Madde 22.
Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.
Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri:

Madde 23.
Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:
a. Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
b. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,
c. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
d. Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,
e. Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak,
Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

Öğrenci Temsilciliklerinin ve Organlardaki Görevlerin Süresi:

Madde 24.
Öğrenci Konseyinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi iki yıldır.

Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi:

Madde 25.
Mezuniyet veya başka bir nedenle Üniversiteden ilişiği kesilen ya da Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.
Üniversite Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve tüm öğrenci temsilcileri, çalışma ve faaliyetlerini Üniversite ile koordine etmek ve Üniversite’nin onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır. Aksi halde bu tür davranışları tespit edilen kurul üyelerinin ve temsilcilerin, üyelik ve temsilciliklerine Rektör tarafından son verilir.

Öğrenci Konseyine Oda, Araç ve Gereç Tahsisi:

Madde 26.
Öğrenci Konseyine, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Rektörlük tarafından, Üniversite içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

İdari ve Mali Konular:

Madde 27.
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışır. İlgili Rektör Yardımcısı Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun bütçe amiridir. Muhasebe işleri ise Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından bu görev için atanan Muhasebe veya Tahakkuk yetkilisi tarafından yürütülür.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu yıllık bütçeyi hazırlar. Bütçe, Öğrenci Konseyi tarafından kabul edildikten sonra Mali İşler Daire Başkanının ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanının uygun görüşleri ve Rektör Yardımcısı’nın onayı ile yürürlüğe girer. Çalışma dönemi sonunda Yönetim Kurulu dönem sonu bütçesini önce Öğrenci Konseyine, ardından Mali İşler ile ilgili Daire Başkanlığına ve Rektörlüğe sunar.

Bütçeden harcama yapma yetkisi Öğrenci Konseyi Başkanınındır. Harcamalar bütçede belirlenen amaçlar için ve bütçe sınırları içinde yapılır. Her çeşit harcama belgesinde ve işlemde Başkan ile Genel Sekreterin imzası bulunur. Her yıl Üniversite Yönetimi tarafından belirlenen harcama sınırının üstündeki harcamalarda Rektör Yardımcısının onayı ile Başkan, Genel Sekreter ve Başkan Yardımcısı olmak üzere, üç imza bulunur. Bütçe amaç ve sınırları dışında harcama yapılması halinde, harcamayı yapan ilgililer mali ve cezai olarak sorumlu olup, haklarında yasal işlem yapılır.

Öğrencilerden Konsey ve kulüpler için aidat veya başka bir ad altında herhangi bir ücret alınmaz.

Bütçe:

Madde 28.
Rektörlük tarafından, Öğrenci Konseyinin harcamaları için Üniversite bütçesinden ödenek sağlanır.

Yürürlük:

Madde 29.
Bu Yönerge Nişantaşı Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 30.
Bu Yönerge hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Apply Nişantaşı